Ľudové misie - Pallotíni Michalovce

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
ul. V. Clementisa 5
071 01 Michalovce
tel.: 0910 595 377
michalovcesac@gmail.com
Pallotíni
spoločnosť katolíckeho apoštolátu
komunita Michalovce
Prejsť na obsah

Ľudové misie

Pastorácia
Ľudové alebo inak nazývané aj „farské“ misie sú akýmisi duchovnými cvičeniami pre celú farnosť. Nie každý má totiž možnosť odísť z domu, od rodiny a povinností a utiahnuť sa na niekoľko dní do ticha exercičného domu pre obnovenie svojho vzťahu s Bohom. S ľudovými misiami prichádza Boh k nemu.
Pre farnosti ponúkame svoje služby vo forme ľudových misií (8 dní) alebo duchovných obnov (3 dni), aby sa každý člen farského spoločenstva posilnil vo viere, oduševnil za evanjelium, napravil narušené vzťahy s blížnymi a hlavne zamiloval si Ježiša a jeho Cirkev. Nezanedbateľný je aj evanjelizačný aspekt misií, čiže úsilie o ponúknutie krásy kresťanskej viery tým, ktorí ju už zanechali alebo sa k nej nedostali.

Čo sú Ľudové misie?

Jeden príbeh hovorí o mužovi, ktorý zdedil starý, prachom zapadnutý kríž. Bolo to dedičstvo po rodičoch. Opatroval ho s úctou a spomínal pri ňom na vieru svojich rodičov. Jedného dňa však zistil, že pod nánosom prachu je čisté zlato. Až vtedy si uvedomil, akú veľkú hodnotu doma má a vôbec to netušil.
Ľudové misie sú duchovnou obnovou farnosti. Je to čas návratu k hodnotám evanjelia, k tomu, čím sme sa stali pri našom krste, birmovke či pri prijímaní sviatosti manželstva ale aj kňazstva. Ľudové misie sú časom obrátenia. Na niektoré dôležité veci sa časom zabúda a treba ich takpovediac „oprášiť“ a nanovo prijať svoje životné povolanie kresťana - otca, matky, manžela, manželky...
Misie vo farnosti, to je čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť. V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka: „Neodmietni toto pozvanie!“
Keď si myslíš, že nemáš dôvod zúčastniť sa svätých misií, aj keď možno nemôžeš pristupovať k sviatosti zmierenia, aj tak neváhaj a príď, lebo aj pre Teba je miesto v Cirkvi, veď do nej patríš aj ty. Ak máš prekážky k pristupovaniu k sviatosti zmierenia, môžeš sa zúčastniť duchovného rozhovoru.

Čo sú to Duchovné cvičenia?

Duchovná obnova je časom, v ktorom získavame nový pohľad na Boha, na seba i druhých, s ktorými nás život spája. Duchovná obnova alebo duchovné cvičenia sú preto určené pre ľudí, ktorí chcú svoj život i povolanie žiť zodpovedne bez ohľadu na to, v akej sa nachádzajú situácii. Je to priestor aj na hľadanie riešení.
Býva zvykom, že kňazi, rehoľníci ale v poslednej dobe i mnohí laici – manželia, malé spoločenstvá veriacich, mladí, študenti sa zúčastňujú na exercíciach – duchovných cvičeniach. Ide o niekoľkodňový pobyt na miestach, ktoré sú na to vyhradené – napr. exercičné domy. Počas týchto dní sa hovorí na určité témy prostredníctvom prednášok, rozhovorov, modlitieb... Vždy je však vyhradený čas pre ticho a súkromie, aby vypočuté zapustilo korene v srdci tých, ktorí chcú duchovne rásť.
Nie každý si však môže dovoliť odcestovať ďaleko od domu. Preto prichádzajú misionári – exercitátori medzi nás, medzi ľudí do farnosti a ohlasujú to, čo je dôležité pre náš život.
Milí priatelia, možno bolo by dobre zamyslieť sa nad Ľudovými misiami vo vašej farnosti.  Je to čas, v ktorom môžeme „oprášiť“ svoje dávne sľuby dané pri krste, prvom sv. prijímaní, birmovke, sobáši, je to čas, v ktorom môžeme zakúsime silu Božieho dotyku, jeho milosrdenstva a veľkosť spoločenstva.
          
S úctou všetkých vás pozdravujú otcovia Pallotíni. Pochválený buď Ježiš Kristus.

Modlitba za sväté misie.

Otče bohatý na milosrdenstvo, skrze Tvojho Syna, ktorý sa stal človekom, aby nás vykúpil, pokorne Ťa prosíme, naplň darmi Ducha Svätého naše srdcia, aby v nás Sväté misie priniesli stonásobnú úrodu. Daj, aby sme v Božom milosrdenstve našli uzmierenie za naše hriechy a pokoj nášho srdca, aby sme získali vnútornú silu odporovať hriechu, obrátiť sa k Bohu a aby sme našli Božiu dobrotivosť, ktorá láskavo odpovedá na ľudské pokánie.
Ó, Mária, Matka milosrdenstva, bedli nad všetkými, aby nevyšiel nazmar Kristov kríž, aby človek nezišiel z cesty dobra, nestratil vedomie hriechu, vzrastal v nádeji v Boha „bohatého na milosrdenstvo“, slobodne konal dobré skutky, ktoré mu Boh ponuka, a takto nech je po celý život „na chválu jeho slávy“. Amen.
Napísali o misiách...

Sväté misie v Sečovskej Polianke
     
    V dňoch 11. až 18. mája sa v našej obci, vo farnosti Najsvätejšej Trojice z iniciatívy duchovného otca Mižáka uskutočnili sväté misie. Viedli ich otcovia pallotíni zo spoločnosti katolíckeho apoštolátu, ktorí sú zároveň aj rodnými bratmi – dvojičkami, P. Peter Lasota SAC a P. Leonard Lasota SAC. Tento Bohom požehnaný čas, ktorý sme mohli spoločne prežiť bol umocnený aj tým, že ľudové misie sa v našej farnosti konali po 70 rokoch, kedy ich viedli pátri jezuiti.

        Program svätých misií, ktorý trval celých 8 dní – od nedele do nedele, v sebe zahŕňal každodennú pravidelnú modlitbu Korunku k Božiemu milosrdenstvu, svätú omšu vo večerných hodinách, pričom každá z nich bola tematicky zameraná na konkrétnu oblasť duchovného života. Prakticky nepretržite bola možnosť pristúpenia k sviatosti zmierenia. Po večernej svätej omši bolo alebo stretnutie s tými, za ktorých bola táto svätá omša slúžená (v pondelok, utorok s deťmi, v sobotu s mládežou), alebo bola vysluhovaná sviatosť zmierenia. Každý, kto mal otvorené aj "oči" svojho srdca mohol hlboko načerpať posilu nielen pre prítomnú chvíľu  a verím, že aj do budúcich dní. V piatok však sa takmer všetci zúčastnení po svätej omši spoločne modlili pobožnosť Krížovej cesty, ktorá sa konala vo forme sprievodu po verejných priestranstvách obce, aby do modlitby a rozjímania nad utrpením Krista sa takto mohli zapojiť aj tí, ktorí kvôli svojej chorobe alebo vysokému veku sa k sprievodu nemohli pripojiť. Krížová cesta mala aj svoj evanjelizačný význam. Súčasťou svätých misií bolo aj spoločné obnovenie manželských sľubov, požehnanie matiek v požehnanom stave. Otcovia misionári pamätali aj na našich chorých bratov a sestry, ktorých navštívili u nich doma na lôžku. Každodennej spoločnej modlitby svätého ruženca, ktorý sme sa modlili v chráme pred vyloženou Sviatosťou oltárnou, sa  zúčastňoval veľký počet veriacich počas celého týždňa. Okrem toho, že v piatok po svätej omši nasledoval sprievod ulicami Sečovskej Polianky, a hneď na to sme sa spoločne modlili svätý ruženec, po tejto modlitbe nasledovala celoročná adorácia pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Zaujímavé bolo to, že napríklad v čase medzi 2. a 3. hodinou ráno, teda ďaleko od večera a ďaleko aj od rána bolo v jednu chvíľu v našom chráme zídených viac ako 15 veriacich – od detí po seniorov. V sobotu okrem každodenného programu sme boli s našimi kňazmi spoločne na cintoríne, kde sme sa modlili za spásu našich zosnulých. V nedeľu, keď sväté misie vrcholili, bol v rámci svätej omše posvätený misijný kríž, ktorý bol následne osadený na múre nášho chrámu, aby nám tak na dlhý čas pripomínal túto duchovnú udalosť v našej farnosti, ale aj to, že iba v Kríži môže človek nájsť svoju záchranu.
        Počas celého týždňa sa duchovného programu okrem „domácich“ rímsko aj gréckokatolíkov zúčastňovali veriaci aj z iných farností, napr. zo Stankoviec, Sačurova či Parchovian. V modlitbách sme nezabúdali ani na tých, ktorí sa nemohli zúčastniť svätých misií kvôli pracovnému odcestovaniu, či kvôli chorobe, starobe. Modlili sme sa spoločne nielen za tam prítomných, ale aj za pokoj a Božie požehnanie pre celú Sečovskú Polianku. Aj napriek tomu, že tých osem dní bolo „nabitých“ každý deň pestrým a niekoľkohodinovým programom, účasť na svätých misiách bola každý deň vyššia, až bol niekedy problém, aby sa všetci pomestili do chrámu. Okrem dvoch kňazov – misionárov sa podľa svojich možností duchovného programu zúčastňovali aj o. Ľubomír Novák, správca gréckokatolíckej farnosti Sv. Proroka Eliáša a o. Ján Lemeš, správca gréckokatolíckej farnosti v Stankovciach. Pri spomienke na tento týždeň ešte raz ďakujeme otcom palotínom Petrovi a Leonardovi Lasotovým SAC za prípravu tohto misijného týždňa a tiež každému, kto sa pričinil akýmkoľvek spôsobom – službou či darom – o dôstojný priebeh celých svätých misií.

o. Kamil Mižák
správca farnosti Najsvätejšej Trojice
2013 - 2023 Pallotíni Michalovce
TOPlist
Návrat na obsah